fbpx

REGULAMIN PORTALU INTERNETOWEGO

JOITIN

Część I

Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną (zakładanie i obsługa konta)

§ 1. Definicje

 1. Administrator – oznacza: JOITIN S.A. dane teleadresowe: ul. Sportowa 6/59, 35-111 Rzeszów;

 2. Portal Internetowy – oznacza stronę interetową pod adresem www.joitin.com oraz aplikację oferowaną przez spółkę JOITIN S.A., możliwą do zainstalowania na urządzeniu po ściągnięciu z AppStore lub ze Sklepu Play umożliwiającą założenie i obsługę konta;

 1. konto – oznacza usługę świadczoną drogą elektroniczną, będącą oznaczonym indywidualną nazwą oraz hasłem podanym przez Użytkownika, zbiorem zasobów w systemie teleinformatycznym Administratora, w którym gromadzone są dane podane przez Użytkownika oraz informacje przekazywane Użytkownikowi przez Administratora;

 2. umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną – oznacza umowę zawartą między Administratorem a Użytkownikiem, której przedmiotem jest obsługa konta Użytkownika na Portalu Internetowym;

 3. Użytkownik – oznacza osobę, która zakłada konto na Portalu Internetowym. Użytkownikiem mogą być wyłącznie osoby fizyczne, posiadające pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych.

§ 2. Zawarcie umowy

 1. W celu założenia i korzystania z konta niezbędna jest rejestracja na Portalu Internetowym. Rejestracja skutkuje założeniem konta.

 2. Rejestracja obejmuje podanie co najmniej następujących danych Użytkownika: nazwy, numer telefonu kontaktowego, data urodzenia, płeć, adres e-mail. Brak podania powyższych danych uniemożliwia rejestrację i założenie konta na Portalu Internetowym

 3. Założenie konta na Portalu Internetowym oznacza akceptację niniejszej Części I regulaminu, a także zawarcie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną z chwilą założenia konta, o czym Użytkownik zostaje powiadomiony stosowną wiadomością e-mail. Założenie konta odbywa się bez jego odrębnego potwierdzania poprzez formularz aktywacyjny.

§ 3. Przedmiot umowy

Na podstawie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, Administrator zobowiązuje się do umożliwienia Użytkownikowi założenia konta na Portalu Internetowym, a po jego założeniu, także do zapewnienia Użytkownikowi sprawnego i bezpiecznego korzystania z konta, w tym udostępnienia Użytkownikowi funkcjonalności konta, o których mowa w § 7 niniejszej Części I regulaminu.

§ 4. Nieodpłatność

Założenie i prowadzenie konta na Portalu Internetowego jest nieodpłatne. Administratorowi nie przysługuje żadne wynagrodzenie z tytułu zawarcia i wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną. Administrator nie wypłaca Użytkownikowi żadnego wynagrodzenia z tytułu zawarcia i wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.

§ 5. Sposób komunikacji

Administrator oraz Użytkownik komunikują się za pośrednictwem poczty e-mail, Portalu Internetowego lub telefonu. Dane kontaktowe Administratora podane są w § 1 niniejszej Części I regulaminu. Użytkownik wyraża zgodę na kontaktowanie się Administratora poprzez powyższe środki porozumiewania się na odległość w sprawach dotyczących umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną oraz w sprawach dotyczących umowy o świadczenie usług prawnych.

§ 6. Techniczne aspekty założenia i korzystania z konta

Wymagania techniczne, niezbędne do założenia i obsługi konta są następujące:

  1. Przeglądarka: Chrome, Firefox, Microsoft Edge, Safari zaktualizowane do najnowszych wersji;

  2. Rozdzielność pozioma powyżej 1024px;

  3. W przypadku urządzeń w postaci telefonów komórkowych

  4. W przypadku urządzeń w postaci tabletów …..

  5. W przypadku niespełnienia przez Użytkownika opisanych powyżej minimalnych wymagań technicznych korzystanie ze Strony może okazać się niemożliwe lub utrudnione; 

  6. System operacyjny: Windows, MacOS;

§ 7. Konto i jego funkcje

 1. Administrator przystępuje do wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną z chwilą założenia konta na Portalu Internetowym.

 2. Konto zawiera informacje o danych Użytkownika, które Użytkownik powinien w każdym czasie aktualizować, jeśli zajdzie w nich jakakolwiek zmiana, a także weryfikować ich poprawność.

 3. Administrator zastrzega sobie prawo do weryfikacji tożsamości Użytkownika w razie konieczności.

 4. Administrator stosuje środki techniczne w celu zapewnienia bezpieczeństwa, poufności i integralności danych na koncie na Portalu Internetowym.

 5. Jedynie Użytkownik może korzystać z konta, które założył dla siebie na Portalu Internetowym. Użytkownik nie ma prawa udostępniać swojego konta osobom postronnym. Użytkownik ma obowiązek chronić swoje hasło przed ujawnieniem oraz dostępem do niego osób niepowołanych. W przypadku wejścia nieuprawnionej osoby trzeciej w posiadanie danych umożliwiających jej logowanie się do konta albo choćby podejrzenia takiej sytuacji, Użytkownik powinien niezwłocznie zmienić hasło oraz zawiadomić o tym Administratora. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Administrator w żadnym wypadku nie będzie żądać przekazania hasła.

 6. Administrator umożliwia zresetowanie hasła do konta na Portalu Internetowego.

 7. Dostępne są następujące funkcjonalności konta: zaloguj się na konto, wyloguj się z konta, utworzenie wydarzenia, edytowanie zainteresowań, zarządzanie lokalizacjami, edycja profilu, zaproponuj kategorię, ustawienia powiadomień, udostępnienia profilu, zamiany języka aplikacji. zaznaczenie odpowiedniej opcji na zakładce „Moje konto”, wycofanie zgód udzielonych w trakcie rejestracji konta na Portalu Internetowym.

 8. Opis poszczególnych funkcjonalności:

 • utwórz wydarzenie”: Użytkownik może utworzyć wydarzenie;

 • utworzone wydarzenia”: Użytkownik może zobaczyć listę utworzonych przez siebie wydarzenie, edytować wydarzenia;

 • edytuj zainteresowania”: Użytkownik może dodać lub usunąć swoje zainteresowania;

 • zarządzaj lokalizacjami”: Użytkownik może dodać lokalizację dla swojego konta, zmienić lokalizacje, ustawić autolokalizację;

 • edytuj profil”: Użytkownik może dodać lub zmienić avatar, zmienić informację odnośnie płci, wieku;

 • Zaproponuj kategorię”: Użytkownik może wysłać propozycję nowej kategorii głównej, kategorii drugiego rzędu, kategorii trzeciego rzędu oraz opisu kategorii

 • ustawienia powiadomień”: Użytkownik może ustawić powiadomienia o nowych wiadomościach, wydarzeniach, uczestnikach, zaproszeniach, zmianach w wydarzeniach akceptacji kategorii; Użytkownik może jednocześnie ustawić powiadomienia czasowe o wydarzeniu.

 • udostępnij profil” Użytkownik ma możliwość udostępnienia swojego profilu innym osobom, za pośrednictwem komunikatorów, sms-a, maila oraz innych narzędzi.

 • zablokowane kontakty” Użytkownik ma dostępną listę zablokowanych użytkowników oraz ignorowanych zaproszenia.

 • zmień język aplikacji” użytkownik może wybrać jeden z dostępnych języków aplikacji zgodnie z preferencjami

 1. Korzystanie z funkcjonalności konta jest nieodpłatne.

 1. Użytkownik oświadcza, że treści przekazane przez Użytkownika na konto nie naruszają praw osób trzecich, ani nie skutkują naruszeniem przepisów powszechnie obowiązującego prawa lub niniejszej Części I regulaminu, naruszeniem orzeczenia sądowego, decyzji administracyjnej lub umowy. Użytkownik nie ma prawa do przekazywania takich treści na konto.

 2. Konto jest dostępne dla Użytkownika przez 24h (dwadzieścia cztery godziny) na dobę przez 7 (siedem) dni w tygodniu, z zastrzeżeniem okresów czasowej niedostępności konta lub Portalu Internetowego, spowodowanej niezbędnymi przerwami technicznymi.

 3. Użytkownik zobowiązany jest do:

 1. niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających, pomawiających, obrażających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich, a także treści naruszających dobre obyczaje;

 2. niekorzystania z wirusów, botów, robaków bądź innych kodów komputerowych, plików lub programów (w szczególności automatyzujących procesy skryptów i aplikacji bądź innych kodów, plików lub narzędzi),

 3. korzystania z Portalu Internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,

 4. niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Portalu Internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam) bądź innych działań na szkodę Administratora,

 5. korzystania ze Portalu Internetowego w sposób nieuciążliwy dla Administratora oraz w sposób, który nie destabilizuje działania Portalu Internetowego;

 6. korzystania z Portalu Internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa.

§ 8. Zakaz dostarczania bezprawnych treści

 1. Użytkownik nie ma prawa dostarczać bezprawnych treści na konto.

 2. Jeżeli na koncie Użytkownika znajdują się dostarczone przez Użytkownika treści bezprawne lub inne treści naruszające przepisy powszechnie obowiązującego prawa lub niniejszą Część I regulaminu, decyzje administracyjne, orzeczenia sądowe, umowy, to Administrator zastrzega sobie prawo do ich usunięcia na ryzyko Użytkownika.

 3. Administrator może zablokować konto na Portalu Internetowym, jeśli :

 • zażąda tego Użytkownik;

 • konto zostało założone (tudzież jest wykorzystywane) przez osobę nieuprawnioną (np. posługującą się cudzą tożsamością) lub w celu popełnienia czynu niedozwolonego (czynu karalnego) lub w celu zagrożenia bezpieczeństwa Portalu Internetowego;

 • treści znajdujące się na koncie naruszają postanowienia Części I regulaminu lub powszechnie obowiązujące przepisy prawne;

 • działania Użytkownika naruszają postanowienia Części I regulaminu lub powszechnie obowiązujące przepisy prawne;

 • zostanie stwierdzone wejście nieuprawnionej osoby trzeciej w posiadanie danych umożliwiających jej logowanie się do konta lub podejrzenia takiej sytuacji;

 • zostanie stwierdzone nadużycie lub oszustwo (np. posługiwanie się cudzymi danymi lub niepełnymi danymi w celu logowania się na konto);

 • zostanie stwierdzone naruszenie praw osób trzecich;

 • Użytkownik będzie powodował zakłócenia funkcjonowaniu Portalu Internetowego;

 • zostanie stwierdzony przypadek niszczenia, uszkadzania, usuwania, zmieniania lub utrudniania dostępu do danych zawartych na koncie lub Portalu Internetowym.

 1. Administrator będzie dążył do jak najszybszego odblokowania konta, a w tym celu będzie współdziałał z Użytkownikiem.

 1. W przypadku blokady konta nie jest możliwe korzystanie z jakiejkolwiek funkcjonalności. Zablokowanie konta nie jest równoznaczne z rozwiązaniem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną. O zablokowaniu konta Użytkownik zostanie powiadomiony wiadomością e-mail.

 2. Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszej Części I regulaminu. Użytkownika obowiązuje również Część II regulaminu, dotycząca korzystania z Portalu Internetowego.

§ 9. Czas trwania umowy

Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zawierana jest na czas nieokreślony.

§ 10. Prawo do odstąpienia

Użytkownik ma prawo odstąpić od umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną. Z dniem rozwiązania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, Użytkownik traci dostęp do konta, a konto zostaje usunięte. Po rozwiązaniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną Administrator ma prawo do przechowywania treści, przekazanych przez Użytkownika przez okres nie dłuższy niż 6 lat od dnia jej rozwiązania. Uzasadnione jest to okresem przedawnienia roszczeń, wynikającym z umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.

§ 11. Sposób i termin wykonania prawa do odstąpienia

 1. Termin na odstąpienie od umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną wynosi 14 dni od dnia jej zawarcia.

 2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Użytkownik musi poinformować Administratora o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną. Oświadczenie o odstąpieniu następuje na piśmie oraz musi zostać przesłane przesyłką pocztową na adres Administratora podany w § 1 niniejszej Części I regulaminu.

 3. Użytkownik może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe (wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu). Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Użytkownik wysłał listem poleconym oświadczenie o odstąpieniu.

 4. Użytkownik nie ponosi żadnych kosztów w związku z odstąpieniem.

§ 12. Rozwiązanie umowy

Każda ze Stron może rozwiązać niniejszą umowę z zachowaniem 14-dniowego okresu wypowiedzenia. Oświadczenie o rozwiązaniu powinno przesłane na adres e-mail Administratora podany w § 1 niniejszej Części I regulaminu lub na adres e-mail podany na koncie Użytkownika na Portalu Internetowym.
Z dniem rozwiązania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, Użytkownik traci dostęp do konta, a konto zostaje usunięte. Po rozwiązaniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną Administrator ma prawo do przechowywania treści, przekazanych przez Użytkownika przez okres nie dłuższy niż 6 lat od dnia jej rozwiązania. Uzasadnione jest to okresem przedawnienia roszczeń, wynikającym z umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną. Użytkownik nie ponosi żadnych kosztów, związanych z rozwiązaniem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.

§ 13. Dane osobowe

Przetwarzanie danych osobowych Użytkownika następuje zgodnie z zasadami Polityki Prywatności i Plików Cookies – linki. Klauzula informacyjna na podstawie art. 13 RODO dostępna jest tutaj (link).

§ 14. Reklamacje oraz rozwiązywanie sporów

 1. Administrator rozstrzyga o reklamacji lub uwadze w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania, informując o tym zgłaszającego reklamację lub uwagę.

 2. Użytkownik, będący w sporze z Administratorem, ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Administrator nie ma obowiązku korzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania roszczeń. Użytkownik może m.in.:

 1. zwrócić się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Wojewódzkich Inspektorach Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną;

 2. zwrócić się do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Użytkownikiem a Administratorem;

 3. uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Użytkownikiem a Administratorem, korzystając z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich);

 4. złożyć skargę poprzez formularz dostępny pod adresem internetowym https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL. Jest to unijna platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami (platforma ODR). Platforma ta działa we wszystkich językach Unii Europejskiej.

§ 15. Newsletter oraz udzielone zgody

 1. Użytkownik może zapisać się na otrzymywanie newslettera. Zapis na newsletter wymaga posiadania konta na Portalu Internetowym. Otrzymywanie newslettera jest bezpłatne.

 2. W każdej chwili Użytkownik może wycofać dobrowolne zgody (np. w zakresie używania telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących (kanał komunikacji „telefon”) dla celów marketingu bezpośredniego lub w zakresie otrzymywanie informacji handlowej) lub na wysyłanie newslettera. Wycofanie zgody może nastąpić poprzez wysłanie stosownej informacji na adres e-mail rodo@joitin.com lub – jeśli umożliwia to funkcjonalność Portalu Internetowego – także poprzez Portal Internetowy.

§ 16. Postanowienia końcowe

 1. Administrator może zmienić postanowienia niniejszej Części I regulaminu, przy czym zmiany wiążą Użytkownika, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 kodeksu cywilnego (tzn. Użytkownik został prawidłowo powiadomiony o zmianach), a Użytkownik nie wypowiedział umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w terminie 30 dni od dnia otrzymania powiadomienia. Zmiany niniejszej Części I regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych przez Użytkowników.

 2. Prawem właściwym dla umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną jest prawo polskie, zgodnie z którym ta umowa powinna być wykonywana i interpretowana. Wybór polskiego prawa nie pozbawia jednak Użytkownika ochrony zapewnianej mu przez przepisy, których nie można wyłączyć w drodze umowy na mocy prawa państwa miejsca zamieszkania Użytkownika.

Załącznik nr 1 – formularz odstąpienia od umowy

Wzór formularza odstąpienia od umowy (formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy).

Data (*)

Imię i nazwisko Użytkownika

Adres Użytkownika

Adresat [w tym miejscu Użytkownik powinien wpisać nazwę Usługodawcy, pełny adres pocztowy oraz, o ile są dostępne, numer faksu i adres e-mail] –

Niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, dotyczącej konta na portalu internetowym www.joitin.com (aplikacji joitin).

____________________

Imię i nazwisko Użytkownika oraz podpis

Cześć II

Regulamin korzystania z Portalu Internetowego

 1. Administratorem strony internetowej oraz Portalu Internetowego, dostępnej pod adresem: www.joitin.com jest JOITIN S.A., dane teleadresowe: ul. Sportowa 6/59, 35-111 Rzeszów.

 2. Korzystanie z Aplikacji dostarczonej przez Administratora strony internetowej dostępnej pod adresem www.joitin.com oznacza akceptację postanowień niniejszego regulaminu. Regulamin obowiązuje również wtedy, gdy na stronę internetową, dostępną pod adresem www.joitin.com można przejść z innych stron internetowych, w szczególności z wykorzystaniem linków internetowych.  

 3. Wymagania techniczne, niezbędne do prawidłowego korzystania ze strony internetowej, dostępnej pod adresem www.joitin.com są następujące:

  1. Przeglądarka: Chrome, Firefox, Microsoft Edge, Safari zaktualizowane do najnowszych wersji;

  2. Rozdzielność pozioma powyżej 1024px;

  3. W przypadku niespełnienia przez Użytkownika opisanych powyżej minimalnych wymagań technicznych korzystanie ze Strony może okazać się niemożliwe lub utrudnione; 

  4. System operacyjny: Windows, MacOS;

 4. Wymagania techniczne, niezbędne do prawidłowego korzystania z aplikacji JOITIN są następujące:

 5. Użytkownik zobowiązany jest do:

 1. niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających, pomawiających, obrażających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich, a także treści naruszających dobre obyczaje;

 2. niekorzystania z wirusów, botów, robaków bądź innych kodów komputerowych, plików lub programów (w szczególności automatyzujących procesy skryptów i aplikacji bądź innych kodów, plików lub narzędzi),

 3. korzystania z Portalu Internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,

 4. niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Portalu Internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam) bądź innych działań na szkodę Administratora,

 5. korzystania ze Portalu Internetowego w sposób nieuciążliwy dla Administratora oraz w sposób, który nie destabilizuje działania Portalu Internetowego;

 6. korzystania z Portalu Internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa.

 1. Wszelkie prawa do znaków towarowych, znaków handlowych, prawa autorskie, prawa do bazy danych oraz wszelkie inne prawa własności niematerialnej wykorzystywane przez stronę internetową, dostępną pod adresem: www.joitin.com lub zamieszczonej na tej stronie internetowej oraz znajdującej się w aplikacji JOITIN wraz z kodem zastosowanego oprogramowania należą do Administratora i/albo do innych osób uprawnionych. Zabronione jest nieautoryzowane całkowite lub częściowe kopiowanie, modyfikowanie, rozpowszechnianie, użytkowanie czy powielanie w jakiejkolwiek formie oraz w jakikolwiek sposób tych treści, włącznie z kodem zastosowanego oprogramowania. Korzystanie z Portalu Internetowego nie oznacza nabycia powyższych praw. Wykorzystywanie treści przekazanych na konto Użytkownika przez Administratora następuje na podstawie i w graniach Części I regulaminu oraz umowy o świadczenie usług prawnych.

 1. Portal Internetowy jest dostępny dla Użytkownika przez 24h (dwadzieścia cztery godziny) na dobę przez 7 (siedem) dni w tygodniu, z zastrzeżeniem okresów czasowej niedostępności, Portalu Internetowego, spowodowanej niezbędnymi przerwami technicznymi.

 2. Administrator zastrzega sobie również prawo do wprowadzania w dowolnej chwili zmian w niniejszym regulaminie, przy czym o zmianach informuje poprzez wyświetlenie stosownego komunikatu oraz umieszczenie nowej wersji regulaminu na stronie internetowej, dostępnej pod adresem www.joitin.com lub w aplikacji Zmiany nie mogą naruszać praw nabytych przez korzystających ze strony internetowej, dostępnej po adresem www.joitin.com.

 3. Korzystający ze strony internetowej, dostępnej pod adresem: www.joitin.com oraz z aplikacji ponosi odpowiedzialność za podjęcie stosownych środków ostrożności, by upewnić się, że korzystanie z tej strony internetowej jest bezpieczne.

 4. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne nieprawidłowości funkcjonowania strony internetowej, dostępnej pod adresem: www.joitin.com. lub aplikacji, za nieprawidłowości w korzystaniu z tej strony internetowej oraz za czasową lub trwałą niedostępność tej strony internetowej, które nastąpiły bez jego winy.

 5. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treści, funkcjonowanie oraz bezpieczeństwo innych stron internetowych, do których linki umieszczone są na stronie internetowej, dostępnej pod adresem: www.joitin.com lub w aplikacji, a umieszczone przez innych Użytkowników.

 6. Reklamacje i uwagi do funkcjonowania strony internetowej, dostępnej pod adresem: www.joitin.com lub aplikacji należy zgłaszać na adres poczty elektronicznej wsparcie@joitin.com Administrator rozstrzyga o reklamacji lub uwadze w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania, informując o tym zgłaszającego reklamację lub uwagę.

 7. Strona internetowa, dostępna pod adresem: www.joitin.com oraz aplikacja, wykorzystuje pliki cookies dla celów statystycznych. Szczegółowe zasady ich wykorzystywania określa Polityka Prywatności i Cookies.

 8. W przypadku korzystania ze strony internetowej, dostępnej pod adresem: www.joitin.com oraz z aplikacji, serwer automatycznie zachowuje adres dostawcy usług internetowych korzystającego (adres IP), wraz z datą i czasem przebywania na powyższej stronie internetowej.

 9. Strona internetowa, dostępna pod adresem www.joitin.com oraz aplikacja może zawierać aktywne linki umożliwiające Użytkownikom bezpośrednie dotarcie do innych stron internetowych, administrowanych przez Administratora lub przez inne podmioty. W przypadku linków odsyłających do witryn internetowych innych podmiotów Administrator zastrzega, że nie ma wpływu na prowadzoną przez ich administratorów politykę prywatności ani na zawarte na tych stronach treści. Administrator zaleca, by przed skorzystaniem z zasobów przez nie oferowanych, Użytkownik zapoznał się z dokumentem dotyczącym polityki prywatności, jeżeli taki został udostępniony, regulaminem świadczenia usług tam wskazanych, a w przypadku braku tychże dokumentów skontaktował się z administratorem danej witryny celem uzyskania informacji na ten temat.

 10. Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszego regulaminu zostanie uznane za niezgodne z prawem, nieważne lub niewykonalne, dane postanowienie zostanie wykreślone bez wpływu na obowiązywanie pozostałych postanowień niniejszego regulaminu.

 11. Prawem właściwym we wszelkich sprawach dotyczących niniejszego regulaminu jest prawo polskie. Wybór polskiego prawa nie pozbawia jednak Użytkownika ochrony zapewnianej mu przez przepisy, których nie można wyłączyć w drodze umowy na mocy prawa państwa miejsca zamieszkania Użytkownika.

 12. Korzystanie ze strony internetowej, dostępnej pod adresem: www.joitin.com nie następuje w ramach jakiejkolwiek umowy.

 13. W każdej chwili Użytkownik może wycofać dobrowolne zgody (np. w zakresie używania telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących (kanał komunikacji „telefon”) dla celów marketingu bezpośredniego lub w zakresie otrzymywanie informacji handlowej) lub w zakresie otrzymywania newslettera. Wycofanie zgody może nastąpić poprzez wysłanie stosownej informacji na adres e-mail rodo@joitin.com lub – jeśli umożliwia to funkcjonalność Portalu Internetowego – także poprzez Portal Internetowy.

 14. Osoba posiadająca konto w Portalu internetowym może dokonać czynności wskazanych w pkt 19, z poziomu konta, po zalogowaniu się, kliknięciu na zakładkę „Konto”, następnie „Moje konto” oraz odznaczeniu zaznaczonej zgody.