POLITYKA PRYWATNOŚCI

JOITIN S.A. z siedzibą w Rzeszowie

 1. DEFINICJE:
  • RODO – oznacza rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
  • Portal Internetowy – oznacza stronę internetową pod adresem URL https://joitin.com, której administratorem jest JOITIN S.A. z siedzibą w Rzeszowie oraz aplikację JOITIN.
  • Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną – oznacza umowę, której przedmiotem jest założenie oraz obsługa konta na Portalu Internetowym oraz której warunki zostały określone w regulaminie znajdujące się pod linkiem: https://joitin.com/pl/regulamin/.
  • Administrator danych osobowych – oznacza spółkę JOITIN S.A. z siedzibą w Rzeszowie.
 2. Niniejsza Polityka prywatności opisuje zasady przetwarzania danych osobowych przez Administratora danych osobowych.
 3. Niniejsza wersja Polityki Prywatności obowiązuje od dnia 24 maja 2022 r.
 4. Administrator danych osobowych może wprowadzać zmiany w niniejszej Polityce Prywatności, aby odzwierciedlić zmiany w stosowanych przez Administratora danych osobowych praktykach lub zachować zgodność z przepisami prawnymi.
 5. Zasady korzystania z plików cookies określa odrębny dokument, zatytułowany „Pliki Cookies” znajdujący się pod linkiem …………
 6. Portal Internetowy może zawierać linki do innych stron internetowych osób trzecich, których polityki prywatności mogą różnić się od niniejszej. Administrator danych osobowych nie odpowiada za zbieranie, przetwarzanie ani ujawnianie danych osobowych zebranych za pośrednictwem innych stron internetowych.
 7. Dane osobowe będą przetwarzane w bezpieczny sposób, przy wykorzystaniu fizycznych, technicznych i administracyjnych środków bezpieczeństwa.
 8. Administrator danych osobowych podejmuje wszelkie niezbędne działania, by także jego podwykonawcy i inne podmioty współpracujące przestrzegali postanowień przepisów RODO.
 9. Poniżej przedstawiono informacje ogólne, dotyczące wszystkich obszarów przetwarzania danych osobowych.
  • Administratorem danych osobowych jest JOITIN S.A. z siedzibą Rzeszowie; dane kontaktowe: ul. Sportowa 6/59, 35-111 Rzeszów.
  • Inspektor Ochrony Danych Osobowych – nie został ustanowiony.
  • Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza prawo.
Poniżej przedstawiono informacje szczegółowe, dotyczące wybranych obszarów przetwarzania danych osobowych.
 1. Obszar przetwarzania danych osobowych – przetwarzanie danych osobowych związane z czynnościami poprzedzającymi zawarciem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną oraz związane z zawarciem i wykonywaniem umowy na świadczenie usług drogą elektroniczną (założeniem oraz obsługą konta na Portalu Internetowym).
 2. Podstawa prawna przetwarzania
  • Dane osobowe są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, w tym do zapewnienia obsługi konta na Portalu Internetowym.
  • Dane osobowe są przetwarzane w celu:
 3. Cel przetwarzania
  • Podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.
  • Podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO tj. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora danych osobowych.
   • ustalenia i dochodzenia roszczeń, obrony przed roszczeniami, w tym reklamacjami oraz ich obsługi;
   • informowania o umowie świadczenia usług drogą elektroniczną oraz nawiązania i utrzymania kontaktu z osobą zainteresowaniem zawarciem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną na etapie czynności poprzedzających zawarcie takiej umowy;
   • przesyłania informacji handlowych o produktach i usługach Administratora danych osobowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, takich jak wiadomości tekstowe (SMS), wiadomości multimedialne (MMS) oraz poczta elektroniczna (e-mail);
   • wykorzystywania telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego produktów i usług Administratora danych osobowych;
   • zapewnienia bezpieczeństwa oraz ochrony przed nadużyciami lub próbami oszustwa;
   • badanie poziomu zadowolenia z produkt lub usługi;
   • udzielenia przez Administratora danych osobowych pomocy technicznej w zakresie dotyczącym Portalu Internetowym.
 4. Rodzaje przetwarzanych danych osobowych.
  • Nazwa użytkownika, płeć, numer telefonu komórkowego, data urodzenia, zdjęcie, kontakty znajdujące się w urządzeniu elektronicznym, informacje dotyczące: systemu operacyjnego, używanego języka, wersji sprzętu i oprogramowania, poziomu zużycia baterii, siły sygnału, dostępnej pamięć, typu przeglądarki, nazwy i typu aplikacji i plików oraz wtyczki.
  • Informacje dotyczące danych z ustawień urządzenia:
   • informacje, które, za pozwoleniem Użytkownika, Administrator może uzyskiwać poprzez włączone przez Użytkownika ustawienia urządzenia, np. dostęp do lokalizacji GPS, aparatu czy zdjęć.
  • Dane plików cookie:
   • dane z plików cookie przechowywane na urządzeniu użytkownika, w tym identyfikatory i ustawienia plików cookie. Informacje na temat korzystania z plików cookie znajdują się pod linkiem;
   • Imię i nazwisko, numer telefonu komórkowego, adres zamieszkania, adres e-mail, rodzaj umowy o pracę.
 5. Informacje o zamiarze przekazania danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
  • Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 6. Okres przechowywania danych osobowych.
  • Dane osobowe będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, wydłużony o okres przedawnienia ewentualnych roszczeń, do dochodzenia których konieczne jest dysponowanie danymi, nie dłużej jednak niż 6 lat, licząc od pierwszego dnia roku następującego po roku, w którym rozwiązała się lub wygasła umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną, w ramach której pozyskane zostały Pani/Pana dane osobowe.
  • W przypadku, gdyby nie doszło do zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną po przekazaniu danych osobowych, dane osobowe są przechowywane przez okres jednego roku od dnia ich przekazania Administratorowi danych osobowych.
  • Dane osobowe będą przechowywane od momentu zebrania danych do czasu wniesienia uzasadnionego sprzeciwu, w żadnym przypadku nie dłużej jednak niż przez okres sześciu lat od dnia ich pozyskania.
 7. Informacja o prawie do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych.
  • Nie dotyczy – przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie art.6 ust. 1 lit. b RODO.
  • Nie dotyczy – przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie art.6 ust. 1 lit. f RODO.
 8. Prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora danych osobowych.
  • Prawnie uzasadnionym interesem Administratora danych osobowych jest konieczność zabezpieczenia się przed ewentualnymi roszczeniami osoby, której dane osobowe dotyczą oraz umożliwienie Administratorowi danych osobowych dochodzenie roszczeń. Prawnie uzasadnionym interesem jest także obsługa reklamacji i skarg w celu podnoszenia jakości świadczonych usług.
  • Prawnie uzasadnionym interesem Administratora danych osobowych jest marketing bezpośredni, promocja jego przedsiębiorstwa, czuwanie nad jakością jakości usług oraz produktów oraz podnoszenie ich jakości, poprzez monitorowanie poziomu satysfakcji klienta.
  • Powyższe następuje także poprzez udzielanie pomocy technicznej użytkownikom Portalu Informatycznego.
  • Prawnie uzasadnionym interesem Administratora danych osobowych jest również zapobieganie oszustwom i nadużyciom, zwłaszcza posługiwania się cudzą tożsamością (umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną jest zawierana na odległość).
 9. Informacja o odbiorcach danych osobowych lub kategoriach odbiorców(kategorie odbiorców, którym dane osobowe mogą być przekazane).
  • Podmioty świadczące usługi IT na rzecz Administratora danych osobowych;
  • Podmioty świadczące usługi płatnicze (np. banki), doradcze, usługi prawne lub księgowe na rzecz Administratora danych osobowych;
  • Podwykonawcy Administratora danych osobowych, którzy będą realizować umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną;
  • Organy państwowe.